วัด (ในพระพุทธศาสนา) ให้บริการจอดรถยนต์ โดยนำรายได้เข้าบัญชีเงินฝากของวัด และนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลรักษาศาสนสมบัติต่างๆ ในบริเวณวัดซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้วได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้บริการที่จอดรถยนต์ของวัดโดยมิได้นำผลกำไรไปจ่ายทางอื่น เข้าลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร 
เงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ฉบับที่ 2 คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต