เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บิดาอายุ 80 ปี หากว่าบิดาไม่ได้เป็นผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน ใช้ใบต่างด้าวมาโดยตลอด และได้ทำใบต่างด้าวสูญหายไปเมื่อ 2 เดือนก่อน สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนของบิดาได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนของมารดาฝ่ายเดียว 30,000 บาทได้หรือไม่

          กรณีบิดาเป็นคนต่างด้าว หากเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) และได้มีการขอมีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ใช้เป็นหลักฐานประกอบการหักลดหย่อนได้สำหรับกรณีหากไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนของบิดาได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนของมารดาฝ่ายเดียวก็ได้ (กค 0706(กม.04)/653)​
ผู้ขายไม่ยอมออกใบกำกับภาษีขายให้ต้องแจ้ง หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด