บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อบุหรี่ต่างประเทศจากบริษัท ฟ. เพื่อขาย ต่อมากรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรฉบับใหม่และยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขให้ทันกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดใหม่ได้ บริษัท ฟ. จึงคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จ โดยจะออกใบลดหนี้ให้ภายหลังได้หรือไม่

          ผลจากการที่กรมสรรพสามิตเปลี่ยนราคาขายปลีก ทำให้การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ต้องคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าว ตามมาตรา 79/5(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 10) ดังนั้น การที่บริษัท ฟ. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2550 โดยคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าวจึงเป็นใบกำกับภาษีที่ระบุราคาสินค้าไม่ถูกต้อง อันเป็นส่วนสาระสำคัญของใบกำกับภาษี และบริษัท ฟ. ไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ เนื่องจากเหตุดังกล่าวมิใช่เหตุที่จะออกใบลดหนี้ ตามมาตรา 82/5(2), มาตรา 82/10, มาตรา 86/4 และ มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82)
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อบุหรี่ต่างประเทศจากบริษัท ฟ. เพื่อขาย ต่อมากรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรฉบับใหม่และยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขให้ทันกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดใหม่ได้ บริษัท ฟ. จึงคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จ โดยจะออกใบลดหนี้ให้ภายหลังได้หรือไม่
รูปแบบงบการเงินในแต่ละปีเหมือนกันไหมค่ะ เทคนิคการแต่งตัวง่าย ๆ เพื่อให้ดูดี เพอร