เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2555

           นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนเมษายน 2555 มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล ประเภท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ทั่วประเทศ จำนวน 4,041 ราย แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 1,540 ราย ส่วนภูมิภาค 2,501 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 14,105 ล้านบาท นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 19 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 397 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 218 ราย บริการนันทนาการ จำนวน 155 ราย

           สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 5,098 ราย ลดลง 1,057 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือนมีนาคม 2555 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวน 5,431 ราย ลดลง 1,390 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และเมื่อเปรียบเทียบ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.55) ของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 20,306 ราย กับ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.54)ของปี 2554มีจำนวน 21,238 ราย ลดลง 932 ราย คิดเป็นร้อยละ 4

           สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนเมษายน 2555 มีจำนวน 797 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ จำนวน 202 ราย ภูมิภาค 595 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 2,793 ล้านบาท สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 28 ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 120 ราย บริการนันทนาการ จำนวน 68 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 36 ราย

           โดยสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนเมษายน 2555 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2554 ซึ่งมีจำนวน 562 ราย เพิ่มขึ้น 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนมีนาคม 2555 มีการจดทะเบียนเลิกจำนวน 923 ราย ลดลง 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 และเมื่อเปรียบเทียบ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.55) ของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 3,584 ราย กับ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.54) ของปี 2554 มีจำนวน 3,116 ราย เพิ่มขึ้น 468 ราย คิดเป็นร้อยละ 15

           ทั้งนี้ มีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศ มีจำนวน 505,922 ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่ 925 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 506,847 ราย
*****************************************

ที่มา : สำนักข้อมูลธุรกิจ ฉบับที่ 53 / 16 พฤษภาคม 2555 

การรับรู้กำไรจากการขายเครื่องจักร ส่วนราชการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอ