เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการและสัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศโฆษณา ต้องเสียค่าอากรแสตมป์หรือไม่ หากต้องเสียจะเสียในอัตราเท่าใด และคำนวณจากยอดเงินใด

          หากทั้งสองฉบับมีข้อตกลงให้ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศรายการ หรือแพร่ภาพออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ของผู้เช่าทางสถานีของผู้ให้เช่าเองตามเวลาที่กำหนดในสัญญาจนสำเร็จ และผู้เช่าตกลงจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการแพร่ภาพออกอากาศที่เป็นผลสำเร็จจากการทำงานของผู้ให้เช่าสัญญาดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นสัญญารับจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อจำนวนเงินตามสัญญา 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยผู้รับจ้างซึ่งได้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียอากร เว้นแต่ผู้รับจ้างได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง บริษัทว่าจ้างคณะนางรำในไทยไปแสดงที่ต่างป