บริษัทแจ้งเลิกกิจการต่อนายทะเบียนหุ้นส่ว เงินที่พยาบาลได้รับจากการเข้าเวร ณ สถานพ