เอกสารการโอนหุ้น

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ...?
ตอบ: ***เอกสารประกอบการโอนหุ้น 1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน 2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD 3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD 4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการขายรังนกอีแอ่น บริษัทมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับเอกส