บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือสินค้าให้กรณีโรงเรียนนานาชาติ สามารถนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

          บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนฯ มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
รับทำบัญชี สระบุรี รับทำบัญชี พังงา