การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง

เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้


เดบิต เจ้าหนี้
            เครดิต เงินสด
            เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53

การปรับปรุงรายการ รับจ้างซ่อมรถยนต์โดยแยกค่าอะไหล่ และค่าแ