เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มีพนักงานขอเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่พนักงานได้รับจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากออกจากงานเพราะตาย ทุพพลภาพ หรืออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)           ดังนั้น กรณีพนักงานอายุครบ 55 ปี ขอเกษียณอายุก่อนครบกำหนด เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานได้รับ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด           ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)
กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อ แฟชั่นสีผมมาแรงปี 2017