ใบกำกับภาษีซื้อที่มีรอยฉีกขาด ซึ่งยังมีสาระสำคัญครบถ้วน นำมาใช้ได้หรือไม่

          หากใบกำกับภาษีนั้นยังคงมีรายการสาระสำคัญครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ก็สามารถนำมาเครดิตภาษีใช้ได้ ​
การแจ้งพฤติการณ์ของลูกค้าไม่ขัดต่อมารยาท เกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้นำผลปาล์มน้