เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ในปี 2554 หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซื้อสินค้าในวันเดียวกัน โดยซื้อสินค้าจากร้านค้าแต่ละแห่งไม่ถึง 2,000 บาท แต่รวมแล้วทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จะขอแบบ ภ.พ.10 เพื่อมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร

          การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (นักท่องเที่ยว) ที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร โดยขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 180)  ประกอบกับระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว พ.ศ.2551            ทั้งนี้  นักท่องเที่ยวจะมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต้องซื้อสินค้าดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนี้           1.  ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  มูลค่าของสินค้าที่ซื้อต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งในแต่ละวัน ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ตามข้อ 2.3 ของข้อ 2 ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) ประกอบกับข้อ 8 และข้อ 9 ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว พ.ศ.2551           2.  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป  มูลค่าของสินค้าที่ซื้อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท โดยซื้อจากสถานประกอบการแห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ต่อวัน ตามข้อ 2.3 ของข้อ 2 ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 91) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 180) ประกอบกับข้อ 8 และข้อ 9 ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว พ.ศ.2551           ดังนั้น  นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากซื้อสินค้าจากสถานประกอบการแต่ละแห่งน้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน เนื่องจากผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ จะไม่สามารถจัดทำแบบ ภ.พ.10 พร้อมส่งมอบต้นฉบับพร้อมใบกำกับภาษีให้นักท่องเที่ยวในวันที่มีการซื้อสินค้านั้น เพื่อนำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม​
ส่วนประกอบของระบบบัญชี ประเภทของธุรกิจ