เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง โดยซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวเป็นเงินสดหรือผ่อนชำระ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าและสูงกว่า 1,000,000 บาท การบันทึกค่าเสื่อมราคารถยนต์ จะบันทึกเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปหรือไม่ และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้หรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               การซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวไม่ว่าจะซื้อเป็นเงินสดหรือผ่อนชำระ หรือมีมูลค่าต่ำกว่าและสูงกว่า 1,000,000 บาท  บริษัทสามารถหักค่าเสื่อมราคาเหมือนรถยนต์ทั่วไป โดยนำมูลค่ารถยนต์ดังกล่าว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นรายวัน โดยให้ใช้บังคับในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553  ดังนี้               (1)  กรณีซื้อเป็นเงินสด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนดังกล่าว ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527                (2)  กรณีซื้อเป็นผ่อนชำระ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนดังกล่าว แต่จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มาตรา 4 และ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว               เมื่อบริษัทขายรถยนต์ดังกล่าวไป บริษัทมีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของรถยนต์ดังกล่าวที่เหลือหลังจากหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540           ทั้งนี้   กิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  สำหรับรถยนต์นั่งฯ ที่ได้มา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 505) พ.ศ.2553 และรถยนต์นั่งที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 620) พ.ศ.2559              2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม                จากการที่บริษัทประกอบกิจการให้บริการเช่ารถยนต์นั่ง  การซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวจึงเป็นรถยนต์ที่มีไว้เพื่อการให้บริการเช่ารถยนต์นั่งของบริษัทโดยตรง ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าว จึงเป็นภาษีซื้อที่ไม่ต้องห้ามให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)  บริษัทมีสิทธินำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง โดยซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวเป็นเงินสดหรือผ่อนชำระ ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าและสูงกว่า 1,000,000 บาท การบันทึกค่าเสื่อมราคารถยนต์ จะบันทึกเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปหรือไม่ และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าวสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้หรือไม่
เกาะลัด กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม