เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สำนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดที่ดินของนาย ก โดยมีนาย ข เป็นผู้ประมูลซื้อได้ ในราคา 3,000,000 บาท นาย ข ได้วางเงินมัดจำไว้ จำนวน 100,000 บาท และเป็นผู้มีหน้าที่เสียเงินค่าอากรแสตมป์ด้วย สำนักงานบังคับคดีหักค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของเงินราคาที่ดิน 3,000,000 บาท ไว้เป็นเงิน 15,000 บาท และนำส่งกรมสรรพากร ต่อมานาย ข ผิดนัดไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 2,900,000 บาท สำนักงานบังคับคดีจึงยกเลิกการขายทอดตลาดและริบเงินมัดจำเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เงินจำนวนดังกล่าวเหลืออยู่เพียง 85,000 บาท เนื่องจากได้หักเงินเป็นค่าอากรแสตมป์ส่งให้กรมสรรพากรแล้ว สำนักงานบังคับคดีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรแสตมป์ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่

          การที่นาย ข ผิดนัดไม่ชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือตามสัญญา สำนักงานบังคับคดีจึงประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด และริบเงินมัดจำ จำนวน 100,000 บาท ถือว่า ไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินแปลง ดังกล่าว และไม่มีการโอนสิทธิหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น จึงไม่มีกรณีที่จะต้องออกใบรับ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่ชำระเงินค่าอากรแสตมป์จึงมีสิทธิขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันชำระค่าอากรแสตมป์ ดังนั้น เมื่อนาย ข เป็นผู้ชำระเงินค่าอากรแสตมป์ นาย ข จึงเป็นผู้มีสิทธิขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มิใช่สำนักงานบังคับคดี ตามข้อ 3 ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540   ​
สำนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดที่ดินของนาย โดยมีนาย เป็นผู้ประมูลซื้อได้ ในราคา 3,000,000 บาท นาย ได้วางเงินมัดจำไว้ จำนวน 100,000 บาท และเป็นผู้มีหน้าที่เสียเงินค่าอากรแสตมป์ด้วย สำนักงานบังคับคดีหักค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของเงินราคาที่ดิน 3,000,000 บาท ไว้เป็นเงิน 15,000 บาท และนำส่งกรมสรรพากร ต่อมานาย ผิดนัดไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 2,900,000 บาท สำนักงานบังคับคดีจึงยกเลิกการขายทอดตลาดและริบเงินมัดจำเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เงินจำนวนดังกล่าวเหลืออยู่เพียง 85,000 บาท เนื่องจากได้หักเงินเป็นค่าอากรแสตมป์ส่งให้กรมสรรพากรแล้ว สำนักงานบังคับคดีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรแสตมป์ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่น บุคคลธรรมดา 3 คนร่วมกันกู้ยืมเงินจากธนาค