เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

ถ้าเราจะลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้างครับ...?
ตอบ: +++ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว +++ > สิทธิประโยชน์ทางภาษี < 1. ผู้ลงทุนสามารถนำจำนวนเงินลงทุนในกองทุน LTF ไปหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 2. เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองมาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฎิทิน นับตามหลักเข้าก่อน - ออกก่อน ( FIFO ) หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน หรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บ บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.