เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้สัมปทานในการเดินรถยนต์ธุรกิจรับส่งผู้โดยสารกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็นผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารและเป็นผู้รับเงินค่าโดยสาร ซึ่งบริษัทจะจ่ายรายได้ค่าโดยสารให้แก่ผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ ในอัตราร้อยละ 85 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่รถยนต์แต่ละคันได้รับจากการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในการดำเนินกิจการเดินรถ บริษัททำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทเงินทุน และให้บุคคลธรรมดา (ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริงและเป็นผู้จ่ายค่าผ่อนงวดรถ) ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการเดินรถ บริษัทและบุคคลธรรมดาที่ร่วมดำเนินกิจการเดินรถจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร

          ด้านบริษัท           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการอนุญาตให้ผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถนำรถเข้ามาร่วมวิ่งในเส้นทางเดินรถของบริษัทตามสัมปทานที่ได้รับและรับส่งคนโดยสารได้เช่นเดียวกับบริษัท  โดยผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถจะจ่ายค่าบริการให้บริษัท ในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งให้บริษัทหักรายได้จากค่าโดยสารของผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ ค่าตอบแทนดังกล่าว มิใช่ค่าโดยสารหรือรายได้จากการประกอบกิจการขนส่ง แต่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการที่บริษัทให้บริการแก่ผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ บริษัทต้องนำค่าตอบแทนดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               เนื่องจากบริษัทได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบุคคลธรรมดา จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ             3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นค่าบริการ ตามมาตรา77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร           ด้านบุคคลธรรมดา           1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               รายได้ค่าโดยสารทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (เจ้าของรถ) ได้รับ เป็นรายได้จากการประกอบกิจการขนส่ง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีดังนี้               วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควรที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า มีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ให้หักเหมา ซึ่งสามารถนำค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้               วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในอัตราร้อยละ 80 ตามมาตรา 8(15) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502                        (ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 60 ตามมาตรา 8 (15) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 )           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการของผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ เข้าลักษณะเป็นการขนส่งในราชอาณาจักร ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ)แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทได้สัมปทานในการเดินรถยนต์ธุรกิจรับส่งผู้โดยสารกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็นผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารและเป็นผู้รับเงินค่าโดยสาร ซึ่งบริษัทจะจ่ายรายได้ค่าโดยสารให้แก่ผู้ร่วมดำเนินกิจการเดินรถ ในอัตราร้อยละ 85 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่รถยนต์แต่ละคันได้รับจากการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในการดำเนินกิจการเดินรถ บริษัททำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทเงินทุน และให้บุคคลธรรมดา (ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริงและเป็นผู้จ่ายค่าผ่อนงวดรถ) ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการเดินรถ บริษัทและบุคคลธรรมดาที่ร่วมดำเนินกิจการเดินรถจะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร
เขื่อนภูมิพล การดูแลบ้านให้ดูดีอยู่เสมอ