บริษัทเชิญกลุ่มศิลปินต่างประเทศเข้ามาในไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อัลบั้มชุดใหม่โดยไม่รับค่าแรง และมีการแสดงโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหาร กลุ่มศิลปินดังกล่าวจะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

           กลุ่มศิลปินฯ มีภาระภาษี ดังนี้            1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                กลุ่มศิลปินได้รับประโยชน์เป็นค่าโรงแรมที่พัก และค่าอาหาร ประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ และนำส่งกรมสรรพากร ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 9(2)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ            2. ใบผ่านภาษี                คนต่างด้าวที่เป็นนักแสดงสาธารณะ ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรต่อกรมสรรพากร ก่อนการเดินทางออกจากประเทศด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ             3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                กลุ่มศิลปินฯ เป็นนักแสดงสาธารณะที่เข้ามาจัดการแสดงในไทยเพื่อประชาสัมพันธ์อัลบั้มเพลง ถือเป็นการให้บริการของนักแสดงสาธารณะซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฒ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 13)
เครดิตภาษีซื้อ บริษัทได้ทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติ