ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการเขียนหนังสือ หรือบทความ ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด เสียภาษีอย่างไร

          กรณีผู้มีเงินได้หรือนักเขียนได้รับเงินได้เป็นค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์งานขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และหากมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548             ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร   หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ถ้าบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการที่ลูกค้ ต่ออายุกับสภาวิชาชีพ