ส่งออกสินค้าใบกำกับภาษีใช้หน่วยเงินตราต่างประเทศต้องขออนุมัติหรือไม่

           ไม่ต้องขออนุมัติ ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92)  
ทำอย่างไรให้แอพพิเคชั่นบน OS X และ iOS น สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม