บุคคลธรรมดาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเพียงอย่างเดียว ในเดือนเมษายน 2554 สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญมาหักลดหย่อน ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ได้อย่างไร

          กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเพียงอย่างเดียว ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับปีภาษี 2553 เป็นต้นไป ได้ดังนี้           1. หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท หักได้เพียงครึ่งหนึ่ง ตามที่จ่ายไปจริงในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร           2. ให้ยกเว้นเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) และ            3. ให้ยกเว้นเงินได้เพิ่มขึ้นอีก สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน ตามข้อ 2(61) วรรคสองและวรรคสาม ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 236)          ดังนั้น ผู้มีเงินได้ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อนและยกเว้นเงินได้ สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นเต็มจำนวนเงิน 95,000 บาท ก่อนไม่ว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นหรือไม่ก็ตาม แล้วนำจำนวนเงินที่เหลือหลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น กรอกในช่องเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ตามข้อ 2(61) วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 261) แต่เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน ตามข้อ 2(61) วรรคสองและวรรคสาม ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 279 (พ.ศ.2554)
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ไม่ได้รั เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร