สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ไม่ได้รับลดหย่อนภาษีอากร คนต่างด้าวที่ทำงานประจำใน ROH ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะไม่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย หรือไม่

          เนื่องจาก ROH มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ทำให้คนต่างด้าวที่ทำงานประจำใน ROH จะไม่ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวด้วย ให้ดำเนินการดังนี้           1. ROH ให้ปรับปรุงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ในเดือนสุดท้ายของปีให้ถูกต้อง           2. คนต่างด้าว ให้นำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับจาก ROH ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เมื่อถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ไปเครดิต หากมีภาษีชำระไว้เกินให้แจ้งความประสงค์ขอคืนในแบบ ภ.ง.ด.91 (เทียบเคียง กค 0706(กม.03)/590 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2546)
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ บุคคลธรรมดาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเ