บริษัทผู้กู้ทำประกันชีวิตกรรมการเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร เงื่อนไขการชำระค่าสินไหมทดแทนบนเหตุแห่งการมรณกรรมของกรรมการของบริษัทผู้กู้ โดยให้บริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร และบริษัทประกันจะออกใบเสร็จในนามบริษัทผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้เอาประกันตามกรมธรรม์แต่เพียงผู้เดียว บริษัทสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตามกรมธรรม์มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากกรรมการถึงแก่กรรม บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หากมีเงินเหลือบริษัทประกันจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัทผู้กู้ เงินส่วนที่เหลือดังกล่าวที่ได้รับจากบริษัทประกันจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่บริษัทผู้กู้จะต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่

          การทำประกันชีวิตดังกล่าวเป็นการทำประกันชีวิตเพื่อประโยชน์ของบริษัทผู้กู้ โดยกรมธรรม์ระบุชื่อบริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้แก่ ธนาคารและบริษัทผู้กู้ กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวมิได้เป็นผู้รับประโยชน์ใดๆ จากกรมธรรม์ ดังนั้น เบี้ยประกันที่บริษัทผู้กู้จ่ายให้กับบริษัทประกันจึงเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัทผู้กู้           สำหรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที่บริษัทผู้กู้อาจได้รับหลังจากที่บริษัทชำระเงินกู้ให้กับธนาคาร เนื่องจากกรรมการเสียชีวิต บริษัทผู้กู้ต้องนำค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทผู้กู้ทำประกันชีวิตกรรมการเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร เงื่อนไขการชำระค่าสินไหมทดแทนบนเหตุแห่งการมรณกรรมของกรรมการของบริษัทผู้กู้ โดยให้บริษัทผู้กู้เป็นผู้เอาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร และบริษัทประกันจะออกใบเสร็จในนามบริษัทผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้เอาประกันตามกรมธรรม์แต่เพียงผู้เดียว บริษัทสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตามกรมธรรม์มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากกรรมการถึงแก่กรรม บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หากมีเงินเหลือบริษัทประกันจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัทผู้กู้ เงินส่วนที่เหลือดังกล่าวที่ได้รับจากบริษัทประกันจะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่บริษัทผู้กู้จะต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่