โรงเรียนจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ให้กับ ทศท. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          1. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน                (1) เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย                (2) เป็นนิติบุคคล จ่ายค่าธรรมเนียมการขอเลขหมายโทรศัพท์, ค่าบริการเลขหมายโทรศัพท์ และค่าประกันเลขหมายโทรศัพท์ หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ  แต่ถ้าเป็นการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ            2. กรณีเป็นโรงเรียนของรัฐบาล ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
เป้าหมายการออมเงินเพื่อที่จะออมไปทำอะไร รับจดทะเบียนบริษัท สตูล