บริษัทในไทยจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรให้กับนิติบุคคลในจีน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          ค่าเช่า ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับจีน ถือว่าค่าเช่าเป็นค่าสิทธิ บริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 12 วรรคสอง และ วรรคสาม แห่งอนุสัญญาภาษีฉบับดังกล่าว
การลดน้ำตาลด้วยวิธีการล้างสารพิษในร่างกา บริษัทฯ ซื้อคอนโด เพื่อให้ผู้บริหารอยู่