รอบระยะบัญชีสำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติ การลดน้ำตาลด้วยวิธีการล้างสารพิษในร่างกา