บริษัทเปลี่ยนนโยบายการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารแทนการชำระด้วยเช็ค ซึ่งแบบฟอร์มการจ่ายจะปรากฏรายการชื่อเจ้าหนี้ผู้รับเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และเลขที่บัญชีของเจ้าหนี้แต่ละรายที่ได้แจ้งความจำนงไว้เป็นหลักฐาน แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แต่ละรายดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานการลงรายจ่ายได้หรือไม่

          หากแบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แต่ละรายของธนาคารมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับและเป็นการชำระหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีสิทธินำแบบฟอร์มนั้นมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(18) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทเปลี่ยนนโยบายการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้โดยวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารแทนการชำระด้วยเช็ค ซึ่งแบบฟอร์มการจ่ายจะปรากฏรายการชื่อเจ้าหนี้ผู้รับเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และเลขที่บัญชีของเจ้าหนี้แต่ละรายที่ได้แจ้งความจำนงไว้เป็นหลักฐาน แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แต่ละรายดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานการลงรายจ่ายได้หรือไม่
วิธี Enable Cookies บน Browser ต่างๆ รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะ