ส่วนราชการจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศในเยอรมัน โดยส่งผู้รับมอบอำนาจเข้ามาลงนามในสัญญาซื้อขายในไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ สำหรับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเยอรมัน กรณีผู้ขายได้ส่งผู้รับมอบอำนาจมาลงนามในสัญญาซื้อขายในไทย ไม่ถือเป็นการกระทำการผ่านสถานประกอบการถาวรในไทย ตามข้อ 5 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเยอรมัน ดังนั้น เงินได้จากการขายสินค้า จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย เมื่อส่วนราชการจ่ายเงินได้ให้บริษัทจึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย            จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ สำหรับประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้ขายส่งผู้รับมอบอำนาจมาลงนามในสัญญาซื้อขายในไทย ถือเป็นกรณีประกอบกิจการในไทยโดยผู้ทำการแทนและก่อให้เกิดรายได้ในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย  เมื่อส่วนราชการจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้บริษัทจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1  ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บุคคลธรรมดาประกอบกิจการเป็นตัวแทนประกันช สมาชิกของสภาฯ จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิก