บุคคลธรรมดาประกอบกิจการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีสำนักงานและมีพนักงานประจำสำนักงานจะหักค่าใช้จ่ายในอัตราใด จะหักในอัตราร้อยละ 70 ได้หรือไม่

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ตามข้อ 2(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ห้างทำสัญญาเป็นตัวแทนของบริษัทเงินทุนหลั ส่วนราชการจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรและอุปก