รับจ้างพิมพ์เอกสาร มีรายรับปีละ 5,000,000 บาท ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การรับจ้างพิมพ์เอกสาร ถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ไม่ว่าผู้รับจ้างจะออกสัมภาระให้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม  
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 คำนวณและชำระภาษีจ สินทรัพย์หมุนเวียน ความหมาย คือ