บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 คำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิ จัดทำงบการเงินของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบไว้เป็นผู้สอบทานงบการเงิน ต่อมามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบทานงบการเงินจะต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

         นิติบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบไว้เป็นผู้สอบทานงบการเงิน ต่อมามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบทานงบการเงิน ให้บริษัทยื่นความเห็นชอบพร้อมแจ้งรายชื่อของผู้สอบทานงบการเงินรายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัท ตามข้อ 5(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 128)
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การเลือกใช้สมุดบัญชีแยกประเภท รับจ้างพิมพ์เอกสาร มีรายรับปีละ 5,000,00