บริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกอบรมจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สิน

          หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 หากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่ หุ้นทุนที่ได้รับคืน