สหกรณ์ออมทรัพย์รับฝากเงินจากสมาชิกระยะเวลาการฝากไม่น้อยกว่า 24 เดือน ๆ ละไม่เกิน 25,000 บาท และเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 กรณีสมาชิกเป็นสามีภริยามีบัญชีเงินฝากคนละ 1 บัญชี จะได้รับยกเว้นเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากเพียงบัญชีเงินฝากของสามีใช่หรือไม่

          กรณีสามีภริยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินไม่ว่าร่วมกันหรือแยกกัน บัญชีเงินฝากที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มีเพียงบัญชีเดียว คือ ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากไม่ว่าของสามีหรือภริยาที่ครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝากก่อนและอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 เพียงบัญชีเดียว ส่วนดอกเบี้ยจากบัญชีอื่นถือว่าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยถ้าหากความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามี แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีการฝากเงินรวมกันดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเงินได้ของคณะบุคคล จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์รับฝากเงินจากสมาชิกระยะเวลาการฝากไม่น้อยกว่า 24 เดือน ละไม่เกิน 25,000 บาท และเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 กรณีสมาชิกเป็นสามีภริยามีบัญชีเงินฝากคนละ 1 บัญชี จะได้รับยกเว้นเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากเพียงบัญชีเงินฝากของสามีใช่หรือไม่
เทคนิคการตกแต่งบ้านให้ได้สัดส่วนตอนที่ 2 รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเ