บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการได้ไม่ครบ 1 ปี (ประมาณ 6-7 เดือน) และได้แจ้งเลิกกิจการ อยากทราบว่าบริษัทหรือห้างจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินหรือไม่ โดยวันที่เลิกไม่ตรงกับวันสิ้นรอบระยะบัญชี

          กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีแรกและรอบระยะเวลาบัญชีที่เลิกกิจการไม่ถึง 12 เดือน บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ตามมาตรา 67 ทวิ วรรคท้าย แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยังคงต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว (6-7 เดือน) ภายใน 150 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก ตามมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากร
ผู้เยาว์อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้นกู้และพันธบัตร