เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทำไมได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มช้ามาก

          เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอ หากล่าช้าให้ติดต่อสอบถามสรรพากรพื้นที่ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้​
ห้างหุ้นส่วนสามัญประกอบกิจการผลิตน้ำผลไม สัญญาณเตือนว่าลูกน้อยพร้อมฝึกเข้าห้องน้ำ