เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

พนักงานของบริษัทยักยอกเงินสามารถตัดเป็นหนี้สูญได้หรือไม่

          ไม่สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ เนื่องจากไม่ใช่หนี้จากการประกอบกิจการ ตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534) แต่สามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีเงื่อนไขการคำนวณรายจ่ายดังนี้           1.กรณีผลเสียหายเนื่องจากถูกลักทรัพย์หรือถูกยักยอกทรัพย์หรือถูกฉ้อโกงบริษัททำประกันภัยไว้ ให้บริษัทหักผลเสียหายสุทธิ (ผลเสียหายที่เกิดขึ้น ลบด้วย เงินชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน) เป็นรายจ่ายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ทราบว่า บริษัทได้รับผลเสียหายจำนวนใดเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งอาจจะไม่ใช่รอบบัญชีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากต้องพิจารณาว่า บริษัทจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเท่าใดก่อน และกว่าจะรับทราบผลก็อาจเป็นรอบบัญชีอื่นก็ได้ แต่ถ้าค่าชดใช้สูงกว่าความเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ตามข้อ 2(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.58/2538ฯ               2. กรณีผลเสียหายดังกล่าวบริษัทมิได้ทำประกันภัยไว้ บริษัทมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผลเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น หากต่อมาบริษัทได้รับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นำจำนวนหนี้ที่ได้รับเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ​
วิธีการตกแต่งหัวเตียงให้สวยงาม เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปี 2547 สามารถตรว