บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้บริการเป็นนายหน้าหาลูกค้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ โดยไม่มีการให้บริการเป็นนายหน้ากับผู้ประกอบการขายสินค้าในไทย เมื่อได้รับค่าตอบแทนมาจะรับรู้รายได้อย่างไร และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                บริษัทต้องนำรายได้ค่านายหน้าที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างในต่างประเทศดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                กรณีบริษัทประกอบกิจการเป็นนายหน้าหาลูกค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการขายสินค้าในต่างประเทศ และผู้ประกอบการดังกล่าวได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในต่างประเทศด้วยกัน  บริษัทไม่ต้องนำค่านายหน้าที่ได้รับดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) 
ผู้ที่เป็นประจำเดือนควรรับประทานอาหารประ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 จะต้องแนบเอกสารหรือไม่