เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ดำเนินคดีฟ้องศาลและศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้จำหน่ายหนี้สูญ บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลมีคำพิพากษาได้หรือไม่

          ไม่ได้ ถือเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(9) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการจำหน่ายหนี้สูญ กรณีหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท หากมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งแล้วไม่ได้รับชำระหนี้ และศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องแล้ว บริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้อง ทั้งนี้ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีคำสั่งอนุมัติให้จำหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)
สมาคมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ ภพ 30 คือ อะไร