เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

สาเหตุที่ทำให้เกิดการเลิกบริษัทจำกัด

                    สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เมื่อกิจการบริษัทได้ดำเนินงานมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจำกัดอาจเกิดเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในก็ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานจนเกิดการขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรืออาจมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้เลิกบริษัทจำกัด สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการเลิกบริษัทจำกัด สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. เลิกบริษัทเหตุจากกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 บัญญัติไว้ว่า อันบริษัทจำกัดยอมเลิกกันด้วยเหตุดังนี้
1.1 ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้นบริษัทจะต้องเลิกทันที
1.2 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดกาล เมื่อใดสิ้นกำหนดกาลนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
1.3 ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น บริษัทจะต้องเลิกกิจการ
1.4 เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
1.5 เมื่อบริษัทล้มละลาย

2. เลิกบริษัทเหตุจากคำสั่งศาล บริษัทจำกัดอาจจะเลิกกิจการตามคำสั่งศาล มาตรา 1237 ด้วยเหตุดังนี้
2.1 ถ้าทำผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
2.2 ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายในปีหนึ่งนับตั้งแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำการถึงปีหนึ่งเต็ม
2.3 ถ้าการค้าของบริษัททำไปมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
2.4 ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 3 คน แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ
การจัดงบประมาณการตลาด กินแบบใดให้สุขภาพของคุณดี