เงินได้จากการขายที่ดินอันเป็นมรดก โดยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม 5 คน ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับยกเว้นเงินได้คนละ 200,000 บาท หรือได้รับยกเว้นทั้งหมดไม่เกิน 200,000 บาท

          การยกเว้นเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือ เมืองพัทยา หรือ การปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(17) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)           หากการถือกรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับมรดก ให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินได้ในฐานะบุคคลธรรมดา โดยแยกเงินได้ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวม โดยผู้ขายแต่ละรายจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ของตนไม่เกินคนละ 200,000 บาทในปีภาษีที่ขาย ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(17) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง สัดส่วนทางบัญชี กับ การแบ่งส่วนทางการบัญ