เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ในแม่บทการบัญชี 14 ข้อ ดังนี้

1. ความเข้าใจได้ ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูล

2.ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีประโยชน์จะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้
3.ความมีนัยสำคัญ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะและความมีนัยสำคัญของข้อมูลนั้น บางกรณีลักษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะใช้ตัดสินว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่

4.ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะต้องเชื่อถือได้ คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีจะต้องเชื่อถือได้จะต้องไม่มีความผิดพลาด และความลำเอียง

5.การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือได้ ก็ต่อเมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้แสดงอย่างเที่ยงธรรมตามที่ต้องการให้แสดงหรือควรจะแสดง

6. เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ดังนั้น ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทำขึ้น

7.ความเป็นกลาง ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความเป็นกลาง ไม่มีความลำเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบการเงินนั้นมีผลทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของกิจการ อย่าลืมมาติดตามกันต่อในตอน 2 นะคะ
บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่ เงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร