ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต แสดงภาษีขายติดลบได้หรือไม่

         ไม่ได้ แบบ ภ.พ.30 ที่แสดงยอดติดลบให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น
บริษัทส่งเสริมการขายเป็นการทั่วไปโดยยกเว บุคคลธรรมดาได้รับเงินปันผล ซึ่งถูกหักภาษ