เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ประเด็นความผิดทางการเงิน

 ประเด็นความผิดของงบการเงิน

             ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สรุปข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินการปิดงบการเงินของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะพบประเด็นดังนี้
-บันทึกบัญชีโดยที่ไม่มีเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่สมบูรณ์
-บันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
-บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
-จัดทำบัญชัไม่ครบถ้วนตามกฏหมายกำหนด บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทและบัญชีสินค้า
-งบแสดงฐานะการเงินจัดประเภทรายการบัญชีไม่ถูกต้อง
-งบแสดงฐานะการเงินแสดงรายกรไม่เป็นไปตามาตรฐานการบัญชี
-งบกำไรขาดทุนจัดประเภทรายการบัญชีไม่ถูกต้อง
-การเปิดแผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี/ไม่มีรายละเอียดแนบงบการเงิน
-ข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น งบแสดงฐานการเงินมีการเพิ่มทุนแต่ในงบการเงินแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงรายการเดิมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุน
                                                                                                                    ประเด็นความผิดทางการเงิน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประ สมาคมนำรายได้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ได้