เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ห้างถูกเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างหรือขยายทางหลวง โดยได้รับเงินทดแทนจากการเวนคืน และได้นำไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วตามแบบ ภ.ธ.40 ต่อมาได้รับค่าทดแทนจากการเวนคืนเพิ่มเติมจากการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งต้องนำรายรับดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.ธ.40 ห้างขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ธ.40 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้หรือไม่

          เนื่องจากรายรับดังกล่าวห้างได้รับมาภายหลังจากการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเวนคืน ห้างสามารถนำไปยื่นแบบ ภ.ธ.40 ให้ถูกต้องครบถ้วนต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแต่อย่างใด เห็นควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ธ.40 ออกไปอีก 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ แต่ต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง โดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1 และ มาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกรมสรรพากรได้มีแนววินิจฉัยไว้แล้ว ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.82/2542ฯ
ห้างถูกเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างหรือขยายทางหลวง โดยได้รับเงินทดแทนจากการเวนคืน และได้นำไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วตามแบบ ภ.ธ.40 ต่อมาได้รับค่าทดแทนจากการเวนคืนเพิ่มเติมจากการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งต้องนำรายรับดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.ธ.40 ห้างขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ธ.40 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้หรือไม่
การทำลายสินค้า อันตรายจากไอทีและเทคโนโลยีที่ต้องระวัง