สหกรณ์ขายไข่เค็มที่ผลิต โดยนำไข่เป็ดมาพอกดินที่ผสมเกลือแล้วนำไข่เค็มไปบรรจุในถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษผูกด้วยเชือกฟาง การขายไข่เค็มดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

         การขายไข่เค็มดิบพอกด้วยดินผสมเกลือซึ่งอยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง โดยบรรจุในถุงพลาสติกและใส่กล่องกระดาษผูกด้วยเชือกฟาง ซึ่งเมื่อเปิดยังคงสภาพในรูปรอยเดิมอยู่ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535ฯ
การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทร ผัก และสมุนไพร ที่มีความมหัศจรรย์ รักษาโ