วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน คิดอย่างไรค่ะ

วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน คิดอย่างไรค่ะ wanwan020
ตอบ: แล้วแต่ตกลงของทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างค่ะ wanwan012 wanwan012
ลืมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข