บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO) ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ใดบ้าง และใครเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองดังกล่าวเมื่อไหร่

          กรณีเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO)  สามารถขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ตาม ข้อ 5 และ 7 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มจ.5/2551 เรื่อง การออกหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มจ.3/2553ฯ   ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ดังนี้            1. ยื่นแบบ ร.อ.01 ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO) หรือสำนักงานสรรพากรภาคทุกแห่ง ตามข้อ 5 ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่ มจ.5/2551 เรื่อง การออกหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์            2. ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO) เป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองฯ           3. การออกหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว  มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอ  โดยผู้ประกอบการสามารถมารับด้วยตนเอง หรือให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้    
บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยได้มีการจ่ หากบริษัทนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ