บริษัทได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าบางรายที่ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ต่อมาลูกค้าได้นำเงินค่างวดที่ค้างไปชำระให้บริษัท และบริษัทตกลงรับชำระเงินไว้ โดยถือว่าสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิมยังไม่เลิกกันตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา และไม่ได้จัดทำสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ ต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่

          บริษัทบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าแล้ว ต่อมาหากบริษัทกับลูกค้ามีการทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวใหม่ สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ย่อมอยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 3 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
บริษัทได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้าบางรายที่ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ต่อมาลูกค้าได้นำเงินค่างวดที่ค้างไปชำระให้บริษัท และบริษัทตกลงรับชำระเงินไว้ โดยถือว่าสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิมยังไม่เลิกกันตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา และไม่ได้จัดทำสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ ต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
ระบบสารสนเทศ น้ำมันละหุ่งและแบคกิ้งโซดารักษาปัญหาสุขภ