บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 แสดงรายจ่ายค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในอัตราร้อยละ 40 เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 หารด้วย 3 คูณด้วยระยะเวลาการได้มา ไม่ได้นำไปบวกเป็นรายจ่ายค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ต้องทำอย่างไร

          ให้บริษัทยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายจ่ายค่าเสื่อมราคา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นให้ถูกต้อง โดยกรอกรายการต่างๆ ด้วยตัวเลขที่ถูกต้อง และครบถ้วนทุกรายการ​
ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี มีกี่ประเภท อะไร ทริบง่ายๆ ที่ช่วยเราถ่ายรูปให้ดูสวยขึ้นบ