ใบกำกับภาษีหายต้องแจ้งความหรือไม่

          ไม่มีกำหนดไว้ว่าต้องแจ้งความ ให้ผู้รับใบกำกับภาษีที่ทำใบกำกับภาษีสูญหายร้องขอ ผู้ออกใบกำกับภาษี ต้องออกใบแทนให้ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 36)
แบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 25 การผ่านแดนศุลกากร