บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น จ่ายเงินค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ (แต่ไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์)

          การจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร ประเภท ยางแผ่น มันสำปะหลัง ปอ ข้าวโพด อ้อย เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน้ำมัน ให้กับ           1. บุคคลธรรมดา  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย           2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.75 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ                 (1) ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยางพารา เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ยางนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่                 (2) มันสำปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นหัวหรือจัดทำเป็นผง แป้ง เส้น ก้อน แท่ง ฝอย ชิ้น เม็ด หรือจัดทำในลักษณะอื่น เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก                 (3) ปอ เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตกระสอบป่าน ผ้ากระสอบป่าน ด้ายทอกระสอบป่าน หรือทอผ้ากระสอบป่าน เชือกหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผลิตจากปอ ไม่ว่าจะใช้ปอนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือไม่                 (4) ข้าวโพด เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตน้ำมันพืชหรืออาหารสัตว์ทุกชนิด                 (5) อ้อย เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทุกชนิด                 (6) เมล็ดกาแฟ ไม่ว่าจะคั่วแล้วหรือไม่ เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกาแฟ                 (7) ผลปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าเป็นส่วนใดของผล เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มหรือผู้ผลิตน้ำมันพืช                 ทั้งนี้ สำหรับการซื้อสินค้าที่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป                     การ จ่ายเงินค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรประเภทข้าวให้กับ (เฉพาะผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวและเป็นผู้ส่งออก)           1. บุคคลธรรมดา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป            2.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 0.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป               ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ.2560) ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.281/2560 ดังนี้  
บริษัทว่าจ้างชาวบ้านหรือเกษตรกรทำการตัดเ ทะเลสวยรอบโลกที่น่าไปท่องเที่ยวมากที่สุด